Čo je u nás nové? - aktualizované 23.2.2021

Používate Internet Explorer 6 alebo 7. Doporučujeme update na verziu Internet Explorer 9 alebo novšiu. Táto verzia vám umožní využívať naše stránky bez obmedzení a ponúkne vám bezpečnejšiu a lepšiu skúsenosť.

Úvod
PRIHLÁSENIE | REGISTRÁCIA
V Anglicku je 10:09pm (sme zatvorení)
Nasleduj nás naFacebook | Kontakt

Obchodné podmienky


 1. Vymedzenie pojmov

  V týchto obchodných podmienkach:


  1. Webová stránka znamená internetová adresa www.shoppingintheuk.co.uk, www.nakupyvanglicku.sk, www.nakupyvanglii.cz, www.zakupywanglii.pl, www.vasarlasangliaban.hu, www.shoppingintheuk.eu alebo www.cumparaturiinanglia.ro.
  2. Poskytovateľ služby a my znamená spoločnosť Dolphi Couriers Ltd, so sídlom na 27 Old Gloucester Street, London, WC1N 3AX, Veľká Británia, registrovanej v Anglicku a Walese pod číslom. 06658308.
  3. Objednávateľ, zákazník alebo príjemca znamená osoba, alebo spoločnosť registrovaná na našej webovej stránke.
  4. Virtuálna adresa znamená anglická adresa, ktorá je zákazníkovi pridelená po úspešnej registrácii na našej webovej stránke.
  5. Zásielka znamená balík alebo náklad doručený na virtuálnu adresu zákazníka, alebo balík alebo náklad odoslaný príjemcovi.
  6. Odosielateľ znamená osoba alebo spoločnosť, ktorá zašle kuriérom alebo poštou zásielku na virtuálnu adresu zákazníka, alebo ju doručí osobne.
  7. Poplatok znamená peňažná suma určená na úhradu nami poskytnutých služieb
  8. Poštovné znamená poplatok za dopravu zásielky príjemcovi.
  9. Škodová udalosť znamená poškodenie alebo stratu zásielky.
  10. Dopravca znamená kuriér, pošta alebo ktokoľvek, kto dopravuje zásielku od poskytovateľa služby k príjemcovi.

 2. Úvod

  1. Doporučujeme si dôkladne prečítať tento dokument, pretože registráciou na našich webových stránkach a využívaním našich služieb súhlasíte s tým, aby tento dokument tvoril právnu dohodu, podľa ktorej budeme poskytovať naše služby.
  2. Čokoľvek obsiahnuté v tomto dokumente je záväzné pre poskytovateľa služby i zákazníka.
  3. Používanie našej webovej stránky je podmienené súhlasom s Podmienkami používania našej webovej stránky. Doporučujeme si tiež prečítať dokument Ochrana osobných údajov a používanie cookies.
  4. Vyhradzujeme si právo čas od času zmeniť tieto Obchodné podmienky i bez predchádzajúcej notifikácie. Táto zmena nebude mať vplyv na poskytnutie služieb, ktoré boli objednané pred začiatkom účinnosti tejto zmeny.
  5. Pokiaľ by sa informácie v tomto dokumente odlišovali od tých uvedených na našich webových stránkach, prípadný spor sa bude riešiť na základe týchto Obchodných podmienok.

 3. Poskytované služby

  1. Prenájom virtuálnej adresy – je to naša primárna služba, ktorá tvorí základ pre všetky ostatné poskytované služby.
   1. Virtuálnu adresu poskytneme len za účelom prijatia zásielky na tejto adrese a jej následné odoslanie zákazníkovi, a to samostatn alebo konsolidovaním viacerých zásielok.
   2. Virtuálnu adresu je možné použiť výlučne ako doručovaciu adresu pri nákupe v anglickom alebo EU e-shope.
   3. Akékoľvek iné použitie virtuálnej adresy bude mať za následok zrušenie registrácie a zablokovanie zákazníka pre ďalšie využívanie našich služieb.
   4. Virtuálnu adresu je možné prenajať si registráciou na našich webových stránkach.
   5. Poskytovateľ služby sa zaväzuje umožniť zákazníkovi využívať pridelenú virtuálnu adresu bez časového obmedzenia za predpokladu, že nebude porušený bod 3.1.2 alebo nepríde k inému porušeniu týchto Obchodných podmienok alebo Podmienok používania našich webových stránok.
  2. Konsolidácia zásielok – služba, ktorá umožňuje spojiť zákazníkovi dve a viac prijatých zásielok do jednej väčšej zásielky. Zmyslom tejto služby je ušetriť na poštovnom za preposlanie zásielky k príjemcovi. Detaily služby sú popísané v bode 15.
  3. Kontrola zásielok – služba, ktorá umožňuje zákazníkovi požiadať o kontrolu zásielky ešte pred jej odoslaním k príjemcovi. Detaily služby sú popísané v bode 12.
  4. Fotografovanie zásielok – služba, ktorá umožňuje zákazníkovi požiadať o vyhotovenie fotografií zásielky ešte pred odoslaním zásielky príjemcovi. Detaily služby sú popísané v bode 13.
  5. Vrátenie zásielok späť odosielateľovi – služba, ktorá umožňuje zákazníkovi požiadať o vrátenie zásielky späť odosielateľovi. Detaily služby sú popísané v bode 14.

 4. Krajiny, pre ktoré poskytujeme naše služby

  1. Naše služby sú dostupné pre zákazníkov v nasledujúcich krajinách:
   1. Česká republika
   2. Slovenská republika
   3. Poľsko
   4. Rumunsko
   5. Bulharsko
   6. Maďarsko

 5. Registrácia

  1. Využívanie našich služieb je podmienené úspešnou registráciou na našich webových stránkach.
  2. Registrovať sa môžu len osoby alebo spoločnosti z krajín uvedených v bode 4.
  3. Okamžite po úspešnej registrácii vám bude pridelená vaša virtuálna adresa, ktorú je možné ihneď začať využívať.
  4. Platnosť virtuálnej adresy, ktorá vám bola pridelená, nie je časovo obmedzená.
  5. Vyhradzujeme si právo zrušiť registráciu bez akejkoľvek náhrady, pokiaľ príde k porušeniu týchto Obchodných podmienok, k porušeniu Podmienok používania našich webových stránok alebo podľa nášho uváženia.
  6. Zákazník môže požiadať o zrušenie registrácie zaslaním požiadavky na našu emailovú adresu alebo pomocou kontaktného formuláru na našich webových stránkach.
  7. Registrácia bude zrušená až po úhrade všetkých záväzkov zákazníka voči poskytovateľovi služby.
  8. Ak sa zákazník rozhodne zrušiť svoju registráciu a jeho virtuálna adresa obsahuje zásielky, o ktorých zaslanie zákazník nepožiadal, má sa za to, že zákazník nemá o tieto zásielky záujem a vlastníctvo k týmto zásielkam prechádza na poskytovateľa služby.

 6. Prijatie zásielky na sklad

  1. Na vašej virtuálnej adrese sme schopní prevziať výlučne zásielky, u ktorých je jednoznačne preukázateľné, že zásielka patrí zákazníkovi alebo nám a sú splnené podmienky v bodoch 6.8., 6.9., 6.11. a 6.12.
  2. Aby bolo možné jednoznačne preukázať, že adresátom je náš zákazník alebo my, zásielka musí byť označená podľa návodu zverejneného v účte zákazníka.
  3. Označením sa myslí adresa, ktorá musí obsahovať meno našej firmy, meno zákazníka a jeho registračné číslo.
  4. Každá zásielka, ktorá je prijatá na virtuálnej adrese zákazníka, to znamená je možné jednoznačne identifikovať príjemcu tejto zásielky, bude vložená do účtu zákazníka najneskôr do 24 hodín v pracovných dňoch. Zákazník bude o prijatí zásielky informovaný automatickým e-mailom. Nenesieme zodpovednosť za to, ak zákazník neobdrží e-mail oznamujúci prijatie zásielky.
  5. V prípade, že adresa na zásielke neobsahuje nič z uvedeného v bode 6.3., zásielka nemusí byť od kuriéra alebo pošty prevzatá, nakoľko nie je možné preukázať, že zásielka patrí zákazníkovi alebo nám.
  6. Za náklady vzniknuté nedostatočne označenou zásielkou nenesieme žiadnu zodpovednosť.
  7. Pri preberaní zásielky od kuriéra, pošty alebo pri osobnom doručení zásielky odosielateľom nevykonávame inšpekciu zásielky na jej poškodenie. Zásielka je prijatá v stave, v akom je doručená. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená, pri podpise zásielky (ak je to vyžadované) bude zásielka doručovateľovi označená ako poškodená a pri vložení zásielky do nášho počítačového systému bude zásielka taktiež označená ako poškodená.
  8. Akúkoľvek zásielku sme schopní prevziať výlučne v pracovné dni pondelok až piatok v čase medzi 9 am a 5:30 pm londýnskeho času. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za zásielky, ktoré by boli doručené mimo našu pracovnú dobu, a za zásielky, ktoré neboli doručené na našu adresu a prevzatie nebolo podpísané našim zamestnancom.
  9. Sme schopní prevziať výlučne zásielky, ktorých pôvod je z krajín EU. Akákoľvek zásielka, ktorá by bola odoslaná z inej krajiny ako krajiny, ktorá je členom EU, nebude prevzatá, prípadne ak už takáto zásielka bola doručená, môže byť vrátená odosielateľovi na náklady zákazníka, alebo môže byť zničená.
  10. V prípade, že by na virtuálnu adresu zákazníka bola doručená zásielka, ktorá nemá pôvod v krajine EU a takáto zásielka podlieha colnému konaniu a na túto zásielku bolo vymerané clo a ďalšie poplatky, zákazník sa zaväzuje uhradiť nám všetky náklady spojené s úhradou týchto poplatkov + administračný poplatok 10 GBP.
  11. Sme schopní prevziať výlučne zásielky, ktoré boli vopred zákazníkom zaplatené, to znamená nie je možné podmieniť doručenie zásielky na virtuálnu adresu zákazníka uhradením platby akéhokoľvek druhu. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za náklady, ktoré vzniknú zákazníkovi tým, že neprevezmeme zásielku, za ktorú je potrebné vykonať úhradu v momente pokusu o doručenie zásielky na virtuálnu adresu zákazníka.
  12. Sme schopní prevziať výlučne zásielky, ktoré spĺňajú podmienky podľa bodu 7. Pokiaľ si zákazník nechá na virtuálnu adresu zaslať zásielky, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v bode 7., poskytovateľ služby môže takéto zásielky vrátiť späť odosielateľovi na náklady zákazníka, môže ich zničiť alebo s nimi naložiť, ako uzná za vhodné.

 7. Vlastnosti zásielok

  1. Zákazník je zodpovedný za všetky zásielky, ktoré budú doručené na jeho virtuálnu adresu a budú jednoznačne identifikované ako patriace jemu, a to bez ohľadu na to, či doručenie zásielky bolo iniciované zákazníkom, alebo inou osobou.
  2. Zákazník sa zaväzuje, že na virtuálnu adresu si nechá zaslať výlučne zásielky, ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky:
   1. Zásielka ani položky v zásielke nie sú nebezpečné pre verejnosť, našich zamestnancov ani pre ďalších zákazníkov.
   2. Zásielka neobsahuje nič zo zoznamu zakázaných položiek, ktoré sú definované v bode 7.3.
   3. Položky v zásielke sú vhodné na leteckú prepravu a teda vyhovujú požiadavkám ICAO – Medzinárodnej organizácii pre civilné letectvo.
   4. Na položky v zásielke sa nevzťahuje zákaz dovozu do krajiny doručenia.
   5. Maximálne rozmery zásielky nepresiahnu 120 cm šírku, 100 cm dĺžku a 180 cm výšku.
   6. nejde o listovú zásielku alebo magazín/časopis.
  3. Zoznam položiek, ktoré nie je možné zaslať na virtuálnu adresu zákazníka:
   1. aerosól - neplatí pre Dolphi Transport
   2. airbag - neplatí pre Dolphi Transport
   3. akákoľvek položka obsahujúca benzín, olej, kvapalinu, plyn alebo dym
   4. alkoholické nápoje
   5. autobatérie - neplatí pre Dolphi Transport
   6. batérie lithium ion a lithium polymérové, nové i použité pokiaľ sa nenachádzajú priamo v elektronickom zariadení - neplatí pre Dolphi Transport
   7. biologické vzorky
   8. čelné sklo na vozidlo
   9. chemikálie
   10. cigarety a tabak
   11. drahé kovy a kamene
   12. drezy - neplatí pre Dolphi Transport
   13. falošné meny
   14. farby - neplatí pre Dolphi Transport
   15. hasiace prístroje
   16. hotovosť, kreditné karty, debetné karty
   17. infekčné látky
   18. kapota na vozidlo - neplatí pre Dolphi Transport
   19. kontrolované drogy a narkotiká
   20. kvapalina
   21. lak na nechty - neplatí pre Dolphi Transport
   22. lieky (vrátane tých na lekársky predpis)
   23. lotérie, vstupenky
   24. ľudské pozostatky
   25. mäso a iné výrobky obsahujúce mäso
   26. náplne do zbraní
   27. nebezpečný tovar podľa definície ICAO - International Civil Aviation Organization - neplatí pre Dolphi Transport
   28. nôž, meč alebo čokoľvek, čo má čepel dlhšiu ako 3,5cm
   29. obscénne publikáce a pornografie tak ako to je definované v Criminal Justice and Immigration Act 2008 a v Criminal Justice Act 1988
   30. olej
   31. parfumy - neplatí pre Dolphi Transport
   32. pasy a iné cestovné alebo osobné doklady
   33. pesticídy
   34. pohovky, sedacie súpravy - neplatí pre Dolphi Transport
   35. poštové známky a iné ceniny
   36. použité batérie alkalické, NiCd, NiMH - neplatí pre Dolphi Transport
   37. predpínače bezpečnostných pásov do vozidiel - neplatí pre Dolphi Transport
   38. rádioaktívny material
   39. rastliny
   40. repliky zbraní
   41. reťazová píla - neplatí pre Dolphi Transport
   42. ryby (živé alebo mŕtve)
   43. šeky
   44. špina
   45. substancie spôsobujúce koróziu
   46. suchý ľad
   47. toalety - neplatí pre Dolphi Transport
   48. toner do tlačiarní - neplatí pre Dolphi Transport
   49. tovar a potraviny podliehajúce rýchlej skaze
   50. voda po holení - neplatí pre Dolphi Transport
   51. volant na vozidlo - neplatí pre Dolphi Transport
   52. výbušniny
   53. výrobky obsahujúce azbest
   54. zápalky
   55. zbrane
   56. zvieratá v akejkoľvek forme (živé alebo mŕtve)
  4. Zoznam položiek, ktoré poskytovateľ služby prevezme od kuriéra, pošty, alebo ktoré budú doručené osobne na virtuálnu adresu zákazníka, ale za ktoré nie je možné vyplatiť žiadnu kompenzáciu v prípade škodovej udalosti. Rovnaké obmedzenia sa týkajú i položiek popisom a obsahom podobným k položkám uvedeným nižšie:
   1. akváriá
   2. biela technika (chladničky, rúry, mrazničky, digestory, atď)
   3. čínsky porcelán
   4. ďalekohľady
   5. dlaždice a obkladačky
   6. fotoaparáty, objektívy k fotoaparátom, fotografické osvetlenie
   7. hodinky
   8. kamery
   9. keramické nádoby
   10. keramika
   11. klenoty
   12. krehké položky (všetky)
   13. kryštál
   14. laptopy, netbooky, tablety
   15. luster, alebo iné svietidlá
   16. mikroskopy
   17. mikrovlnné trúby
   18. nábytok pokiaľ nie je rozobratý a zabalený v kartóne
   19. obrazy
   20. odpadkový kôš
   21. okenné rámy
   22. okná a dvere so sklenenou výplňou
   23. okuliare
   24. počítače
   25. počítačové monitory
   26. projektory
   27. rybárske prúty
   28. SIM karty
   29. skenery
   30. sklo a výrobky zo skla, alebo obsahujúce sklo
   31. sprchové zásteny
   32. strešné okná
   33. svetlomety na vozidlá
   34. telefóny, smartfóny
   35. televízie a obrazovky - LCD, plazma, LED, CRT, TFT
   36. vázy
   37. vstupenky
   38. výrobky z mramoru
   39. zarámované fotografie
   40. zarámované obrazy a maľby
   41. žiarovky
   42. zrkadlá

 8. Neidentifikovateľné zásielky

  1. Všetky zásielky, na ktorých uvedená adresa neobsahuje všetky potrebné údaje k identifikácii majiteľa, a to predovšetkým meno zákazníka, jeho registračné číslo a meno našej spoločnosti, sa považujú za neidentifikovateľné zásielky, pokiaľ nie je možné jednoznačne určiť majiteľa takejto zásielky.
  2. Pokiaľ obdržíme neidentifikovateľnú zásielku, takáto zásielka bude našimi pracovníkmi otvorená a bude vykonaný pokus o identifikáciu podľa obsahu zásielky, a to predovšetkým podľa dodacieho listu alebo podľa faktúry, ak ich bude zásielka obsahovať.
  3. Ak ani po otvorení zásielky nie je možné majiteľa jednoznačne určiť, bude vyhotovená fotodokumentácia zásielky a jej obsahu a zásielka bude vložená do nášho počítačového systému do sekcie Neidentifikované zásielky.
  4. Pokiaľ zákazník postráda zásielku a tá sa nachádza medzi neidentifikovanými zásielkami, môže požiadať o jej prevod do jeho účtu. K tomu je potřebné, aby zákazník doložil informácie, ktoré ho jednoznačne identifikujú ako majiteľa požadovanej zásielky, a to vyplnením formuláru o požadovanej zásielke.
  5. Po obdržaní informácií k neidentifikovanej zásielke, na ktorú si zákazník robí nárok, poskytovateľ služby vykoná porovnanie týchto informácií s tými dostupnými o zásielke, a pokiaľ usúdi, že zákazník vzniesol svoju požiadavku oprávnene, zásielka bude zákazníkovi vložená do jeho virtuálnej adresy.
  6. Zákazník súhlasí, že pokiaľ poskytovateľ služby rozhodne o nepridelení neidentifikovanej zásielky zákazníkovi z dôvodu, že dodané informácie nie sú dostatočné na jednoznačnú identifikáciu majiteľa, toto rozhodnutie je konečné a zákazník stráca nárok na opätovné vznesenie požiadavky o priznanie neidentifikovanej zásielky.
  7. Zákazník súhlasí, že mu nevzniká žiadny právny nárok na zásielku, ktorá sa považuje za neidentifikovanú podľa bodu 8.1.

 9. Otvorenie zásielok

  1. Poskytovateľ služby si vyhradzuje právo otvoriť zásielku v nasledujúcich prípadoch:
   1. Pokiaľ nie je možné identifikovať majiteľa zásielky a je predpoklad, že zásielka môže obsahovať dokumenty vedúce k identifikácii zásielky.
   2. Pokiaľ poskytovateľ služby nadobudne podozrenie, že zásielka môže obsahovať zakázané položky definované v bode 7.3.
   3. Pri konsolidácii zásielky.
   4. Pri požiadavke na službu Kontrola zásielky.
   5. Pri požiadavke na službu Fotografovanie zásielky.

 10. Skladovanie zásielok

  1. Každú jednu zásielku prijatú na virtuálnej adrese je možné u nás skladovať zdarma po dobu 30 dní od dátumu vloženia zásielky do nášho systému.
  2. Pred vypršaním lehoty na bezplatné skladovanie bude každý zákazník upozornený na koniec tejto lehoty emailom, a to 7, 3 a 1 deň pred vypršaním tejto lehoty.
  3. Po vypršaní bezplatnej lehoty skladovania si začneme účtovať poplatok za skladovanie za každý deň a zásielku podľa aktuálneho cenníka.
  4. Maximálna lehota počas ktorej budeme skladovať akúkoľvek zásielku je 90 dní s tým, že dni 31 až 90 sú spoplatnené.
  5. Pred vypršaním 90 dňovej lehoty bude každý zákazník upozornený na koniec tejto lehoty emailom, a to 30, 7 a 1 deň pred vypršaním tejto lehoty.
  6. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za to, ak od nás zákazník neobdrží niektorý, alebo žiadny upozorňujúci email. Je zodpovednosťou zákazníka uistiť sa o konci bezplatnej lehoty na skladovanie, alebo o konci 90 dňovej lehoty na skladovanie.
  7. Ak zákazník nepožiada o odoslanie zásielky k príjemcovi do konca 90 dňovej lehoty, má sa za to, že zákazník nemá o takúto zásielku záujem a vlastnícke právo k zásielke prechádza na poskytovateľa služby.
  8. Poplatok za skladovanie zásielky, ktorá prešla do vlastníctva poskytovateľa služby bude naúčtovaný zákazníkovi a ten bude mať zablokovaný prístup k svojmu účtu až do uhradenia dlžnej sumy.
  9. So zásielkou, ktorá prešla do vlastníctva poskytovateľa služby naloží poskytovateľ služby podľa vlastného uváženia.

 11. Znehodnotenie alebo predaj zásielky poskytovateľom služby

  1. Poskytovateľ služby si vyhradzuje právo znehodnotiť, predať alebo inak naložiť so zásielkou ak:
   1. Zásielka obsahuje zakázané položky podľa bodu 7.3.
   2. Ak bola zásielka odoslaná z inej ako členskej krajiny EU.
   3. Ak zákazník nepožiadal o odoslanie zásielky v lehote 90 dní od vloženia zásielky do nášho systému.
   4. Ak zákazník požiadal o zrušenie registrácie na našich webových stránkach a na jeho virtuálnej adrese sa nachádzajú zásielky, u ktorých nebola vnesená požiadavka na odoslanie príjemcovi.

 12. Služba Kontrola zásielok

  1. Požiadavku na kontrolu zásielky je zákazník povinný zadať výlučne cez svoj účet, a to vyznačením zásielky, ktorú si želá nechať skontrolovať a zaslaním zoznamu položiek v zásielke.
  2. Poskytovateľ služby sa zaväzuje vykonať kontrolu zásielky v čo najkratšom čase, zvyčajne do 24 hodín ale len v pracovných dňoch pondelok až piatok.
  3. Služba Kontrola zásielok je spoplatnená podľa aktuálneho cenníka.
  4. Zrušiť požiadavku na kontrolu zásielky môže zákazník len pokiaľ sa s kontrolou ešte nezačalo, to znamená, stav kontroly zásielky je v účte zákazníka uvedený ako Čaká na kontrolu.
  5. Pokiaľ zákazník požiada o zrušenie kontroly zásielky v čase, keď kontrola už bola započatá, to znamená, stav kontroly zásielky je v účte zákazníka uvedený ako Kontroluje sa, alebo Skontrolovaný, požiadavka na zrušenie kontroly bude odmietnutá a zákazníkovi bude naúčtovaný poplatok za vykonanie tejto kontroly.
  6. V čase, keď zásielka čaká na kontrolu, alebo kontrola prebieha, zásielku nie je možné odoslať až do okamihu dokončenia kontroly zásielky a nie je možné ani zadať inú požiadavku týkajúcu sa tejto zásielky.
  7. Výsledok kontroly zásielky oznámi poskytovateľ služby zákazníkovi emailom a zákazník ho nájde i vo svojom účte na našich webových stránkach.
  8. Správa o kontrole zásielky bude obsahovať nasledujúce informácie v prípade, že sú relevantné k stavu zásielky:
   1. Poškodenie vonkajšieho obalu zásielky.
   2. Poškodenie vnútorného obalu zásielky.
   3. Poškodenie položiek v zásielke.
   4. Popis poškodenia alebo iného problému so zásielkou.
   5. Počet položiek v zásielke.
  9. Pri kontrole zásielky sa nevykonáva kontrola funkčnosti položiek v zásielke.
  10. Poskytovateľ služby nenesie zodpovednosť za poškodenie, ktoré pri kontrole zásielky nebolo možné odhaliť voľným okom.

 13. Služba Fotografovanie zásielok

  1. Požiadavku na fotografovanie zásielky je zákazník povinný zadať výlučne cez svoj účet, a to vyznačením zásielky, ktorú si želá nechať vyfotografovať a vyznačením, o aké fotografie zásielky má záujem.
  2. Poskytovateľ služby je schopný vyhotoviť nasledujúce fotografie zásielky:
   1. Fotografia adresného štítku.
   2. Fotografia vonkajšieho obalu zásielky (povinná fotografia).
   3. Fotografia poškodenia vonkajšieho obalu zásielky. Ak obal nie je poškodený, fotografia nebude vyhotovená.
   4. Fotografia obsahu zásielky. Jednotlivé položky budú umiestnené na plochu 90x60cm (ak to charakter položiek umožňuje) tak, aby sa čo najmenej prekrývali. Ak nie je možné umiestniť všetky položky na takto veľkú plochu, bude vyhotovených viac fotografií tak, aby na fotografiách boli všetky položky.
   5. Fotografia každej jednej položky v zásielke. Na jednej fotografii bude iba jedna položka. Bude vyhotovených toľko fotografií, koľko je v zásielke položiek.
   6. Fotografia alebo scan dodacieho listu alebo faktúry. Ak zásielka neobsahuje dodací list ani faktúru, fotografia/scan nebude vyhotovená.
  3. Poskytovateľ služby sa zaväzuje vyhotoviť fotografie zásielky v čo najkratšom čase, zvyčajne do 24 hodín, ale len v pracovných dňoch pondelok až piatok.
  4. Rozlíšenie vyhotovených fotografií je 600x480 obrazových bodov.
  5. Služba Fotografovanie zásielok je spoplatnená podľa aktuálneho cenníka.
  6. Zrušiť požiadavku na vyfotografovanie zásielky môže zákazník len pokiaľ sa s fotografovaním ešte nezačalo, to znamená, stav fotografovania zásielky je v účte zákazníka uvedený ako Čaká na vyfotografovanie.
  7. Pokiaľ zákazník požiada o zrušenie fotografovania zásielky v čase, keď fotografovanie už bolo započaté, to znamená, stav fotografovania zásielky je v účte zákazníka uvedený ako Fotografuje sa, alebo Vyfotografované, požiadavka na zrušenie vyfotografovania zásielky bude odmietnutá a zákazníkovi bude naúčtovaný poplatok za vykonanie fotografovania.
  8. V čase, keď zásielka čaká na vyfotografovanie alebo fotografovanie prebieha, zásielku nie je možné odoslať až do okamihu dokončenia fotografovania a nie je možné ani zadať inú požiadavku týkajúcu sa tejto zásielky.
  9. Dokončenie vyfotografovania zásielky oznámi poskytovateľ služby zákazníkovi emailom a zákazník nájde fotografie i vo svojom účte na našich webových stránkach.

 14. Vrátenie zásielok odosielateľovi

  1. Pokiaľ zákazník požiada poskytovateľa služby o vrátenie doručenej zásielky z virtuálnej adresy späť odosielateľovi, poskytovateľ služby sa zaväzuje mu vyhovieť pri splnení všetkých nasledujúcich podmienok:
   1. Zásielka sa fyzicky nachádza v našom sklade v UK.
   2. Zákazník obdržal súhlas odosielateľa na vrátenie zásielky.
   3. Zákazník oznámi poskytovateľovi služby referenčné číslo k vráteniu zásielky, ak mu toto bolo pridelené odosielateľom.
   4. Zákazník uhradí poskytovateľovi služby poplatok za túto službu podľa aktuálneho cenníka a poštovné za doručenie zásielky z virtuálnej adresy k odosielateľovi ešte pred odoslaním zásielky.
  2. Službu Vrátenie zásielky odosielateľovi nie je možné využiť, ak zásielka už opustila náš sklad v UK.

 15. Konsolidácia zásielok

  1. Požiadavku na konsolidáciu zásielok zadáva zákazník vo svojom účte vyznačením zásielok, ktoré si želá skonsolidovať. Požiadavka sa zadáva v procese odoslania zásielok.
  2. Konsolidáciu zásielok vykoná poskytovateľ služby pokiaľ:
   1. Zákazník požiada o odoslanie aspoň dvoch zásielok v jednej požiadavke.
   2. Zásielky je možné zabaliť do niektorej z typizovaných kartónových krabíc, ktoré sú uvedené v cenníku.
   3. Je predpoklad, že konsolidáciou sa zníži poplatok za poštovné.
  3. Poskytovateľ služby vykoná konsolidáciu zásielok tak, že z konsolidovaných zásielok odstráni vonkajší obalový materiál, pokiaľ tento úkon pomôže zmenšiť objem/rozmery zásielky a nebude mať negatívny dopad na ochranu položky/položiek v zásielke. Všetky takto pripravené zásielky vloží do niektorej z typizovaných krabíc.
  4. Poskytovateľ služby sa zaväzuje skonsolidovať zásielky takým spôsobom, aby všetky zásielky bolo možné odoslať v čo najmenšom počte krabíc, ale aby zároveň nebola ohrozená bezpečnosť doručenia skonsolidovanej zásielky príjemcovi vplyvom nedostatočného zabalenia.
  5. Po skonsolidovaní zásielky je zákazník povinný vybrať si spôsob doručenia k príjemcovi do 10 dní. Počas tejto doby bude skonsolidovaná zásielka zdarma uskladnená v našom sklade.
  6. Do skonsolidovanej zásielky už nie je možné pridávať ďalšie zásielky, rovnako nie je možné z nej zásielky odoberať.
  7. Pokiaľ nepríde k výberu spôsobu doručenia zásielky k príjemcovi ani v lehote 10 dní od skonsolidovania zásielky, konsolidácia zásielky bude zrušená a zákazníkovi bude naúčtovaný poplatok podľa aktuálneho cenníka.

 16. Odoslanie zásielok

  1. Zákazník zadáva požiadavku na odoslanie zásielok výlučne vo svojom účte.
  2. Poskytovateľ služby odošle požadované zásielky výlučne na meno registrovaného zákazníka a len do krajiny uvedenej v registrácii, a to bez výnimky.
  3. Všetky zásielky budú odoslané striktne až po úhrade poplatkov za odoslanie zásielky.
  4. Pri odosielaní zásielky je zákazník povinný uviesť skutočnú hodnotu zásielky a jej skutočný obsah.

 17. Doprava zásielok

  1. Pri doručení zásielok z virtuálnej adresy zákazníka príjemcovi spolupracuje poskytovateľ služby s týmito spoločnosťami:
   1. Royal Mail – anglická pošta. Iba jedna zásielka do hmotnosti 2 kg a súčet všetkých strán nepresahujúci 90 cm. Žiadny rozmer zásielky nesmie presiahnuť 60 cm. Zásielky odosielané každý pracovný deň. Letecká doprava. Nie je možné sledovanie zásielky.
   2. Dolphi Transport – žiadne váhové ani rozmerové limity. Zásielky odosielané jeden krát týždenne iba do krajín Česká republika a Slovensko. Doprava po ceste. Sledovanie zásielky možné.
   3. Parcelforce – zásielky do hmotnosti 30 kg, odosielané každý pracovný deň. Letecká doprava. Sledovanie zásielky možné.
   4. DPD – zásielky do hmotnosti 30 kg, odosielané každý pracovný deň. Cestná doprava. Sledovanie zásielky možné.
   5. UK Mail – zásielky do hmotnosti 25 kg, odosielané každý pracovný deň. Cestná doprava. Sledovanie zásielky možné.
  2. Spôsob dopravy, respektíve kuriéra, si zákazník vyberá sám potom, ako bude zásielka pripravená na odoslanie poskytovateľom služby.
  3. Poštovné za dopravu zásielky k príjemcovi sa počíta podľa aktuálneho cenníka.
  4. Zákazník sa zaväzuje overiť si výšku poštovného k príjemcovi ešte pred objednaním tovaru na svoju virtuálnu adresu pomocou kalkulačky poštovného, zverejnenej na našich webových stránkach.
  5. Každú odoslanú zásielku je možné sledovať pomocou sledovacieho čísla, ak túto službu dopravca poskytuje.

 18. Poplatky a ich úhrada

  1. Všetky poplatky uvedené na našich webových stránkach sú v mene GBP, a to vrátane DPH, pokiaľ nie je uvedené inak.
  2. Pri výpočte výšky poplatkov za naše služby sa riadime aktuálnym cenníkom zverejneným na našich webových stránkach.
  3. Poplatky za naše služby je možné hradiť nasledujúcimi spôsobmi:
   1. Platobným systémom PayPal v mene GBP.
   2. Platobnou kartou využitím systému PayPal (bez registrácie v tomto systéme).
   3. Prevodom na bankový účet vedený v mene GBP vo Veľkej Británii.
   4. Prevodom na bankový účet vedený v mene EUR v Slovenskej republike.
   5. Prevodom na bankový účet vedený v mene CZK v Českej republike.
  4. Pri platbe na bankový účet vedený v mene EUR alebo CZK budú poplatky za naše služby prepočítané z meny GBP na príslušnú menu podľa aktuálneho kurzu ECB – Európskej Centrálnej Banky, ktorý bude navýšený o 6.5%.

 19. Katalóg e-shopov

  1. Katalóg e-shopov má len informatívny charakter a negarantujeme, že všetky e-shopy uverejnené v tomto katalógu sú schopné doručiť zásielku na vašu virtuálnu adresu.
  2. Negarantujeme, že všetky e-shopy uverejnené v tomto katalógu budú akceptovať inú ako v UK vydanú platobnú kartu.
  3. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za problémy, ktoré môžu nastať pri objednaní tovaru z e-shopov uverejnených v tomto katalógu.
  4. Zákazník je povinný sa ubezpečiť, že e-shop, v ktorom sa chystá objednať tovar, je schopný/ochotný doručiť tovar na jeho virtuálnu adresu.

 20. Zodpovednosť za škodu

  1. Poskytovateľ služby nesie zodpovednosť za stratu zásielky, za poškodenie zásielky a za krádež zásielky len v prípade, že sa zásielka nachádza v držaní poskytovateľa služby, to znamená nachádza sa fyzicky na našom sklade a nejedná sa o zásielku definovanú v bode 8.1. a zároveň je splnená podmienka v bode 6.1.
  2. Poskytovateľ služby nenesie žiadnu zodpovednosť za zásielku, ktorá bola stratená, poškodená alebo ukradnutá na ceste medzi odosielateľom a zákazníkovou virtuálnou adresou.
  3. Poskytovateľ služby nenesie žiadnu zodpovednosť za zásielku, ktorá bola stratená, poškodená alebo ukradnutá v čase medzi odovzdaním zásielky dopravcovi a doručením zásielky príjemcovi.
  4. Poskytovateľ služby nenesie žiadnu zodpovednosť za ušlý zisk a za škodu vplyvom chybného alebo oneskoreného doručenia zásielky.
  5. Poskytovateľ služby nenesie žiadnu zodpovednosť na škodu, ktorá vznikne:
   1. Nedostatočným označením zásielky, a to predovšetkým neoznačením zásielky značkami upozorňujúcimi na špeciálne zaobchádzanie ako Krehké, Pozor sklo, Opatrne, Touto stranou hore a podobne.
   2. Označením zásielky neúplnou adresou.
   3. Doručením zásielky mimo pracovnú dobu poskytovateľa služby.
   4. Doručením na inú ako našu adresu, respektíve virtuálnu adresu zákazníka.
   5. Pokiaľ zásielku neprevezme náš zamestnanec.
   6. Pokiaľ bola zásielka odoslaná z inej ako členskej krajiny EU.
   7. Ak je doručenie zásielky podmienené zaplatením akéhokoľvek poplatku, predovšetkým cla a DPH, alebo zaplatením za tovar samotný.
   8. Ak zákazník neobdrží akýkoľvek informačný email z nášho počítačového systému.
   9. Pokiaľ je zásielka poškodená a toto poškodenie nebolo možné pri kontrole zásielky odhaliť voľným okom.
   10. Pokiaľ zásielka obsahuje čokoľvek uvedeného v bode 7.3. a 7.4.
   11. Zakúpením výrobku, ktorý nie je určený alebo homologizovaný na použitie vo vašej krajine.

 21. Poistenie zásielok

  1. Poskytovateľ služby preberá zodpovednosť za zásielku doručenú na virtuálnu adresu zákazníka v okamihu, keď ju prevezme od kuriéra, pošty alebo, ak bola zásielka osobne doručená odosielateľom, od odosielateľa, a pokiaľ sa nejedná o zásielku definovanú v bode 8.1.
  2. Poskytovateľ služby prestáva byť zodpovedný za zásielku v okamihu, keď ju odovzdá na doručenie kuriérovi alebo pošte.
  3. Každá zásielka, ktorá je v našom držaní, to znamená nachádza sa fyzicky v našom sklade, je poistená proti poškodeniu a krádeži, a to do výšky maximálne 250 GBP.
  4. V okamihu, keď zásielku odovzdáme doručovateľovi na doručenie zásielky príjemcovi, je zásielka poistená samotným dopravcom.
  5. Výška poistenia v čase dopravy zásielky k príjemcovi sa líši podľa konkrétnych dopravcov a jej aktuálna výška je nasledovná:
   1. Royal Mail – zásielky poistené do výšky 20 GBP.
   2. Dolphi Transport - zásielky poistené do výšky 500 GBP.
   3. Parcelforce - zásielky poistené do výšky 100 GBP.
   4. DPD - zásielky poistené do výšky 50 GBP.
   5. UK Mail - zásielky poistené do výšky 50 GBP.
  6. V prípade, že zásielka obsahuje viac ako jeden balík, poistná suma sa vzťahuje na celú zásielku, to znamená nie na každý jeden balík zvlášť. Poistná suma bude rozdelená rovným dielom na všetky balíky tvoriace zásielku.

 22. Reklamácie

  1. Každý zákazník má právo podať reklamáciu na naše služby.
  2. Akákoľvek reklamácia musí byť urobená písomne a musí nám byť doručená emailom alebo cez kontaktný formulár na našich webových stránkach v lehotách podľa bodu 22.3.
  3. Lehoty na podanie reklamácie sú nasledovné:
   1. Reklamácia na poškodenie zásielky počas dopravy k príjemcovi – 2 dni po doručení príjemcovi.
   2. Reklamácia na stratu zásielky počas dopravy k príjemcovi – 2 dni po plánovanom doručení príjemcovi.
   3. Reklamácia na služby Kontrola zásielok a Fotografovanie zásielok – 5 dní po obdržaní služby.
   4. Ostatné reklamácie – do 10 dní.
  4. V prípade, že reklamácia sa týka poškodenia alebo straty zásielky počas dopravy k príjemcovi, poskytovateľ služby bude reklamáciu riešiť v zákazníkovom mene priamo s dopravcom, respektíve agentom, cez ktorého bola doprava objednaná a poistená.
  5. Poskytovateľ služby nedokáže ovplyvniť výsledok reklamácie, ktorá sa týka poškodenia alebo straty zásielky dopravcom, a zákazník sa zaväzuje rešpektovať rozhodnutie dopravcu, respektíve jeho agenta, ohľadom výsledku reklamácie.
  6. Nedodržanie lehoty na zaslanie reklamácie podľa bodu 22.3. bude mať za následok zamietnutie reklamácie.
  7. Reklamácia poškodenia zásielky počas dopravy k príjemcovi bude zamietnutá, pokiaľ:
   1. Zabalenie zásielky nebude zodpovedať profesionálnym štandardom. Toto neplatí, pokiaľ zásielku balil poskytovateľ služby.
   2. Vonkajší obal zásielky nebude poškodený.
   3. Zásielka nebola pri preberaní od dopravcu podpísaná ako poškodená.
   4. Poškodená zásielka vrátane vonkajšieho i vnútorného obalu nebude prístupná inšpekcii dopravcu alebo jeho zástupcu, a pokiaľ sa so zásielkou manipulovalo, alebo sa zásielka opravovala ešte pred inšpekciou, alebo pokiaľ sa zásielka nenachádza na mieste, kam bola dopravcom doručená.
   5. Zásielka obsahuje akúkoľvek položku zoznamu v bode 7.3. a v bode 7.4., alebo pokiaľ zásielka nezodpovedá podmienkam v bodoch 7.2.1. až 7.2.6.
   6. Nás zákazník uviedol do omylu uvedením nepravdivých informácií o obsahu zásielky a obsah zásielky nezodpovedá skutočnosti.
  8. Reklamácia straty zásielky počas dopravy k príjemcovi bude zamietnutá pokiaľ:
   1. Bola zásielka označená nesprávnou alebo neúplnou adresou. Poskytovateľ služby označí zásielku adresou presne tak, ako mu ju zákazník poskytne.
   2. Zásielka obsahuje akúkoľvek položku zoznamu v bode 7.3. a v bode 7.4., alebo pokiaľ zásielka nezodpovedá podmienkam v bodoch 7.2.1. až 7.2.6.
   3. Nás zákazník uviedol do omylu uvedením nepravdivých informácií o obsahu zásielky a obsah zásielky nezodpovedá skutočnosti.
  9. V prípade reklamácie poškodenia alebo straty zásielky počas dopravy k príjemcovi je nevyhnutné spolu s písomnou reklamáciou zaslať i doklad o hodnote zásielky (faktúra alebo pokladničný doklad) a v prípade poškodenia zásielky zaslať i fotografie, z ktorých je zrejmý rozsah poškodenia. Nedodržanie tejto podmienky môže znamenať zamietnutie reklamácie.
  10. Reklamáciu poškodenia zásielky, ktorá bola doručená na virtuálnu adresu zákazníka a poškodenie bolo zistené službou Kontrola zásielok alebo Fotografovanie zásielok, alebo poškodenie bolo zistené pri preberaní zásielky od kuriéra, od pošty alebo pri doručení zásielky osobne, rieši zákazník sám s odosielateľom zásielky. Do tohto konania poskytovateľ služby nijakým spôsobom nezasahuje.
  11. Reklamáciu straty zásielky, ktorá mala byť, ale nebola doručená na virtuálnu adresu zákazníka, rieši zákazník sám s odosielateľom zásielky. Do tohto konania poskytovateľ služby nijakým spôsobom nezasahuje.
  12. Reklamáciu straty zásielky, ktorá je v držaní poskytovateľa služby, to znamená mala by sa fyzicky nachádzať na našom sklade, musí zákazník zaslať v lehote uvedenej v bode 22.3.4. K reklamácii je potrebné doložiť doklad o hodnote zásielky (faktúra), prípadne ďalšie dokumenty, ktoré by mohol poskytovateľ služby alebo poisťovňa vyžadovať.
  13. V prípade akejkoľvek reklamácie bude poskytovateľ služby komunikovať výlučne so zákazníkom – vlastníkom účtu, z ktorého bola učinená požiadavka na preposlanie zásielky. Zákazník sa zaväzuje spolupracovať pri riešení reklamácie.
  14. Poskytovateľ služby sa zaväzuje vybaviť akúkoľvek reklamáciu v čo najkratšom možnom čase. Dĺžku reklamačného konania však nedokážeme ovplyvniť, pokiaľ musíme čakať na reakciu zákazníka, respektíve na reakciu dopravcu alebo jeho agenta.

 23. Záverečné ustanovenia

  1. Pokiaľ by niektorá časť týchto Obchodných podmienok bola právne nevymáhateľná, neznamená to neplatnosť alebo nevymáhateľnosť ostatných častí týchto Obchodných podmienok.
  2. Zákonné práva každého zákazníka nie sú týmito Obchodnými podmienkami dotknuté.
  3. Poskytovateľ služby i zákazník súhlasia, že akýkoľvek spor vyplývajúci z týchto Obchodných podmienok bude riešený podľa anglických zákonov a v jurisdikcii anglických súdov.
  4. Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 23.9.2017.


Copyright 2007 - 2018 © Dolphi Couriers Ltd, Všetky práva vyhradené.Dětské oblečení George, Matalan a Tu. | Stylový špunt